Realizacja zadania „Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla głuchych uchodźców z Ukrainy” jest finansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

REGULAMIN zadania pn.: „Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla głuchych uchodźców z Ukrainy”

Termin realizacji: od 01.01.2024r. do 31.06.2024r.

Zadanie pn „Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla głuchych uchodźców z Ukrainy” w niniejszym regulaminie dalej otrzymuje brzmienie: Zadanie

Zadanie jest realizowane przez Fundację Opatrzność, nazywaną dalej: Fundacją

 

 1. Cele zadania:
  Celem zadania jest wsparcie osób g/Głuchych i słabosłyszących:
 2. podczas załatwiania spraw codziennych, m.in. urzędowych, w placówkach służby zdrowia, związanych z pełnieniem zadań rodzicielskich,
 3. poprzez zapewnienie wsparcia tłumaczy języka i opiekunów uchodźców związanych z dokumentami oraz procedurami obowiązującymi przy załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, rodzicielskich i innych,
 4. poprzez zapewnienie wsparcia tłumaczy języka i opiekunów uchodźców w przypadku konieczności przygotowania informacji pisemnej w języku polskim,
 5. poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego,
 6. poprzez organizację tematycznych webinarów pomagających zrozumieniu przepisów, podatków i innych sfer życia w Polsce,
 7. poprzez umożliwienie integrowania się z polskim społeczeństwem g/Głuchych: możliwość udziału w polsko-ukraińskich imprezach integracyjnych, kursu polskiego języka migowego na poziomie B1 (dla uchodźców ze znajomością PJM co najmniej na poziomie A2).
 1. Usługi tłumacza ukraińskiego języka migowego (UJM) w miejscach wskazanych przez osobę g/Głuchą lub słabosłyszącą, usługa stacjonarna.
  • Usługi tłumacza UJM świadczone w miejscach wskazanych przez osobę g/Głucha
   lub słabosłyszącą obejmują rejon Warszawy i okolic.
  • Usługi tłumacza UJM świadczone w miejscach wskazanych przez osobę g/Głucha
   lub słabosłyszącą obejmują:
 2. Konsultacje celem pomocy w zrozumieniu treści w języku polskim: tłumaczenie tekstu dokumentów w czasie rzeczywistym oraz procedur wiążących się z dokumentami,
 3. Tłumaczenie na ukraiński język migowy w spotkaniach z osobami obsługującymi petentów/klientów/pacjentów w trakcie załatwiania sprawy,
  • Zapotrzebowanie na usługę tłumacza ukraińskiego języka migowego należy zgłosić
   za pośrednictwem komunikatora internetowego Telegram: @lesiakoordynator albo na e-mail: lesia.lupookova@pzg.org.pl co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy.
  • Dopuszcza się realizację wykonania usługi tłumacza ukraińskiego języka migowego w dniu zgłoszenia w sytuacjach nagłych. Usługa zostanie zrealizowana, jeżeli w/w tłumacz będzie dostępny w czasie zapotrzebowania tej usługi.
  • Usługa realizowana jest w umówionych godzinach.
  • Tłumacz ukraińskiego języka migowego dojeżdża do miejsca realizacji usługi.
  • Tłumacz ukraińskiego języka migowego na zapytanie osoby g/Głuchej lub słabosłyszącej
   ma obowiązek wyjaśnić obowiązujące procedury załatwienia sprawy.
  • Tłumacz ukraińskiego języka migowego może zapewnić wsparcie w wyjaśnieniu obowiązujących procedur w punkcie informacyjnym Instytucji lub u kadry kierowniczej, jednocześnie przekazując informacje osobie g/Głuchej lub słabosłyszącej.
  • Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonania usługi z powodu zdarzeń losowych i innych okoliczności, na które Fundacja nie ma wpływu.
 1. Usługi tłumacza ukraińskiego języka migowego świadczone zdalnie za pomocą komunikatorów internetowych.
  • Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20:00, a w weekendy i święta od 10:00 do 14:00.
  • Usługi tłumacza ukraińskiego języka migowego prowadzone zdalnie za pośrednictwem komunikatora internetowego – osoba g/Głucha lub słabosłysząca łączy się z danego miejsca ze stanowiskiem pracy zdalnej dyżurującego tłumacza ukraińskiego języka migowego.
  • Rodzaje usług:
 2. pośredniczenie w rozmowie z osobą słyszącą – miejsca załatwiania: urzędy, placówki służby zdrowia, szkoły, miejsce zamieszkania, banki i in.
 3. Konsultacje celem pomocy w zrozumieniu treści w języku polskim: tłumaczenie na polski język migowy tekstu dokumentów oraz procedur wiążących się z danym dokumentem, pomoc przy napisaniu odpowiedzi na dokument – dokumenty z zakresu spraw codziennych, urzędowych, zdrowotnych, rodzicielskich i in.
  • Osoba g/Głucha lub słabosłysząca łączy się z tłumaczem ukraińskiego języka migowego za pomocą własnego sprzętu.
  • Usługi są realizowane na podstawie kolejności połączeń.
  • W przypadku nagłego zdarzenia, w którym znalazła się osoba g/Głucha lub słabosłysząca
   i wymaga natychmiastowego wsparcia, tłumacz ukraińskiego języka migowego może zmienić kolejność realizacji usług poprzez zawieszenie realizowanego połączenia
   z wyjaśnieniem okoliczności i podaniem informacji o przybliżonym czasie ponownego nawiązania połączenia.
  • Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości nawiązania połączenia spowodowanego zdarzeniami losowymi, awariami sieci i innymi okolicznościami,
   na które Fundacja nie ma wpływu.
 1. Usługi wsparcia opiekunów uchodźców
  • Usługi świadczone są w każdy dzień tygodnia, w zależności od możliwości czasowych wybranego opiekuna uchodźcó
  • W zakres działań opiekunów wchodzi: zapewnienie informacji na temat wsparcia w załatwianiu spraw codziennych, pomoc w wypełnianiu wniosków w języku polskim, wyjaśnienie zasad w załatwianiu polskich procedur związanych z dokumentami, dofinansowaniami np do protez słuchowych, świadczeń społecznych itd., wyjaśnianie procedur wiążących się z załatwianiem spraw i innych.
  • Usługi opiekunów są zapewniane co do zasady on-line za pomocą komunikatorów społecznościowych (Telegram, Skype) i/lub e-maila. Jeśli uchodźca przebywa w terenie tam gdzie opiekun, możliwe jest udzielenie usługi opiekunów na miejscu wskazanym przez opiekuna (na przykład w siedzibie Fundacji Opatrzność).
  • Opiekun uchodźców w sytuacjach budzących wątpliwość dotyczących tłumaczenia dokumentów powinien skorzystać ze wsparcia osoby kompetentnej. W tej sytuacji może być konieczne umówienie innego terminu w celu udzielenia wsparcia Beneficjentowi.
  • Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonania usługi spowodowany zdarzeniami losowymi, awariami sieci i innymi okolicznościami, na które Fundacja nie ma wpływu.
 1. Pozostałe usługi oferowanych w ramach zadania
  • Pozostałymi usługami są:
   – kurs polskiego języka migowego na poziomie B1,
   – polsko-ukraińskie zajęcia integracyjne,
   – warsztaty on-line: webinaria,
   – pomoc psychologa.
  • Usługi realizowane są przez wyznaczonych pracowników Fundacji w trakcie realizacji Zadania. Pracownicy dokładają wszelkich starań, aby usługi były dla nich dostępne, zrozumiałe i zawierały ukraiński język migowy (UJM).
  • Zgłoszenia do w/w usług są przyjmowane po ogłoszeniu naboru. Nabór jest ogłaszany w UJM i języku ukraińskim bądź rosyjskim, oraz jest publikowany także za pomocą socjal mediów (grupy społecznościowe g/Głuchych lub słabosłyszących uchodźców na Telegramie). Wyjątek stanowi pomoc psychologa, która jest realizowana w sposób ciągły, bez ogłaszanego naboru.
  • Miejsce, data oraz rodzaj (stacjonarnie bądź on-line) w/w usług będą ogłoszone wraz z publikacją naboru. Wyjątek stanowi pomoc psychologa, która jest realizowana co do zasady on-line bądź stacjonarnie, w siedzibie Fundacji.
 1. Kwalifikacje oraz zasady tłumaczy ukraińskiego języka migowego i opiekunów uchodźców
  • Tłumacze ukraińskiego języka migowego oraz opiekunowie uchodźców posiadają umiejętności zawodowe, praktyczne, specjalistyczną wiedzę translatoryczną, merytoryczną oraz na temat środowiska g/Głuchych na Ukrainie, wymagane do wykonywania pracy.
  • Tłumacze ukraińskiego języka migowego oraz opiekunowie uchodźców dysponując informacjami, dokumentami i wszelkimi danymi wrażliwymi dotyczącymi tłumaczenia, zobowiązują się nie naruszać tajemnicy zawodowej i ochrony danych osobowych.
  • Tłumacze ukraińskiego języka migowego wraz z opiekunami uchodźców zobowiązują się do przestrzegania kodeksu etycznego tłumacza języka migowego, zatwierdzonego przez Polski Związek Głuchych Zarząd Główny na stronie https://cemn.pzg.org.pl/pl/tlumacze/kodeks-etyczny/
 1. Uczestnicy zadania
  • Uczestnikami zadania są osoby z niepełnosprawnością słuchu, komunikujące się ukraińskim językiem migowym będącym jednocześnie uchodźcami z Ukrainy objętej wojną na terenie Polski, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 roku.
  • Przed wzięciem udziału w zadaniu uczestnik wypełnia kartę beneficjenta projektu samodzielnie / z pomocą tłumacza UJM lub opiekuna uchodźców i przekazuje ją Fundacji na potrzeby realizacji zadania. Brak wypełnienia karty beneficjenta projektu może skutkować odmową udzielania usług w ramach Zadania.
  • Uczestnicy zadania przestrzegają zasad współżycia społecznego. Ubliżanie, atakowanie oraz stosowanie przemocy wobec tłumaczy ukraińskiego języka migowego, opiekunów uchodźców lub innych pracowników Fundacji / osób w otoczeniu skutkuje przerwaniem usługi w ramach Zadania. W niektórych przypadkach może skutkować wykreśleniem z listy beneficjentów do końca trwania Zadania.
  • W przypadku nieprofesjonalnej obsługi, braku kontaktu albo innych niewłaściwych działań ze strony pracowników Zadania, Beneficjenci mogą zgłaszać skargę. Skarga może być zgłoszona:
   a) e-mailowo: na opatrznosc@gmail.com
   b) za pośrednictwem Telegramu poprzez wysłanie nagrania w ukraińskim języku migowym – wówczas koordynator znający biegle ukraiński język migowy przetłumaczy treść na język polski w formie pisanej i zgłasza do odpowiedniej osoby przyjmującej skargi
  • Fundacja zastrzega możliwość zmiany rodzaju usługi bezpośredniej na zdalną lub ze zdalnej na bezpośrednią w sytuacji, kiedy zachodzą ku temu uzasadnione powody.

Zgłoszenie korzystania z usług oferowanych przez Fundację w ramach Zadania jest równoznaczne akceptacją niniejszego Regulaminu.