Fundacja Opatrzność

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej;
2) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego,
3) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z uszkodzonym słuchem,
4) prowadzenie i organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów,
5) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych w zakresie służącym realizacji celów określonych w niniejszym statucie,