Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością
Помощь гражданам Украины с инвалидностью

Od 20 lipca do 31 grudnia 2022 r. Fundacja Opatrzność realizuje zadanie o nazwie „Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla głuchych uchodźców z Ukrainy”, które jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach prowadzonych działań zapewniamy wszystkim głuchym, który przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku:

1. pomoc tłumacza ukraińskiego języka migowego on-line (wideoinfolinia) w dni robocze od godz. 8:00 do 20:00 a weekendy i święta od godz. 10:00 do 14:00. Jeśli chcesz skorzystać zaloguj się na Skype DeafUkriana

2.pomoc w wypełnianiu dokumentów i załatwianiu spraw urzędowych i osobistych. W tych sprawach możesz przyjść do biura Fundacji w Warszawie ul. Białostocka 4 lub skontaktować się z Lesią Lupookovą tel. 725 317 924

3.kursy nauki Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz podstaw język polskiego. Podczas zajęć oferujemy opiekę nad dziećmi.

4.poradnictwo i wsparcia psychologicznego

5.doradztwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy

Aby skorzystać z proponowanego wsparcia, konieczne jest wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie

https://forms.gle/H8j4y7b3HNdkjc5X8

С 20 июля по 31 декабря 2022 года. Фонд “Провиденс” реализует задачу “Оказание специализированной поддержки глухим беженцам из Украины”, которая финансируется Государственным фондом реабилитации инвалидов.

В рамках нашей деятельности мы обеспечиваем всех глухих беженцев, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года:

1.помощь онлайн сурдопереводчика (видеофон) в рабочие дни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 14:00. Если вы хотите воспользоваться им, войдите в Skype DeafUkriana

2.помощь в оформлении документов и решении служебных и личных вопросов. По этим вопросам вы можете прийти в офис Фонда в Варшаве на улице Белостоцкая 4 или связаться с Лесей Лупоковой тел. 725 317 924

3.курсы по изучению польского жестового языка (PJM) и основ польского языка. Мы предлагаем присмотр за детьми во время занятий.

4.консультирование и психологическая поддержка

5.профессиональное консультирование и помощь в поиске работы

Для того чтобы воспользоваться предлагаемой поддержкой, необходимо заполнить форму, которая размещена по адресу

https://forms.gle/H8j4y7b3HNdkjc5X8

Wideoinfolinia dla Głuchych

Od 25 stycznia  2022 r. realizowane jest zadanie „Centrum pomocy dla Osób Niesłyszących” finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

W ramach działalności Centrum Pomocy będzie kontynuowana funkcjonowania wieoinfolini  jak również będą działali koordynatorzy wsparcia. Ich zadaniem będzie zapewnienie i zorganizowanie pomocy osobom potrzebującym, poprzez współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Caritasem, Bankami Żywności czy wolontariuszami.

Przeprowadzona zostanie również kampania informacyjna na temat barier i ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością słuchu w związku z pandemią COVID-19. Kampania skierowana będzie zarówno do osób niesłyszących jak i słyszących. Ma na celu uświadomienie skali problemu, ilości barier i ograniczeń, ale również możliwości przeciwdziałania im.

Kolejny element zadania to kontynuacja funkcjonowania „Wideoinfolinii dla osób głuchych”, która stanowi realne wsparcie w czasie epidemii COVID-19. Umożliwia ona zgłaszanie podejrzenia zakażenia koronawirusem, daje możliwość umawiania do lekarzy pierwszego kontaktu, specjalistów, szpitala. Pomaga w uzyskania porady, recepty, zwolnienia lekarskiego. Wideoinfolinia jest również wsparciem dla służb ratunkowych i medycznych. W przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem u głuchego pacjenta bezpośredni kontakt z tłumaczem ułatwia przeprowadzenie wywiadów lekarskich, co przyśpiesza  diagnozę i leczenie.

Wideoinfolinia dla osób głuchych działa 7 dni w tygodniu;

 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 23.00,

natomiast w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8.00 do 20.00.

Zasięg wideoinfolinii jest ogólnopolski. Jest obsługiwana przez tłumaczy Polskiego Języka Migowego z całej Polski

Jak działa wideoinfolinia?

Wideoinfolinia jest obsługiwana przez tłumaczy Polskiego Języka Migowego z całej
Polski, którzy pracują w systemie zmianowym na smartphonach lub laptopach z dostępem
do Internetu.
Osoba głucha może zadzwonić na wideoinfolinię i uzyskać informacje na temat
koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku, gdy podejrzenia u siebie
zarażenie wirusem. Z wideoinfolinii, oprócz osób z wadą słuchu, mogą korzystać
też placówki służby zdrowia, służby ratownictwa medycznego. Jest to kluczowe, bo
ułatwia przeprowadzenie wywiadów lekarskich z pacjentami, przyśpiesza diagnozę i
leczenie.
Z tłumaczami można się połączyć za pośrednictwem następujących narzędzi:
1. komunikator skype login: KoronawirusTlumaczPJM
2. aplikacja tłumacz on-line języka migowego
3. komunikator IMO, który umożliwia połączenia na komputerze: nr 609 939 546